CHI TIẾT TIN

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long đăng tải phiếu lấy ý kiến công đồng dân cư phương án kiến trúc công trình: Cầu đi bộ thành phố Vĩnh Long
(18/11/2021 14:58:03)
Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long đăng tải phiếu lấy ý kiến công đồng dân cư phương án kiến trúc công trình: Cầu đi bộ thành phố Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG ĐĂNG TẢI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH: CẦU ĐI BỘ THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Địa chỉ: Phường 1 - Phường 2, thành phố Vĩnh Long

 

                                                                            1. PHIẾU LẤY Ý KIẾN

                                                                            2. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRỨC