Thông báo lich ngắt điện

Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 23; 25; 26 và 27/12/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 04/11/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 28; 31/10/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 12; 13; 14; 15; 16; 17 và 18/10/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 28/9/2018; 01; 02 và 03/10/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 25; 26/9/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 14; 15; 16; 17; 18; 19 và 20/9/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 31/8; 04/9/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 21; 25; 26; 29; 30/8/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 07; 11; 12; 13; 14 và 15/8/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 13; 14; 16; 17; 18; 19/7/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 19; 21/4/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo lịch ngừng cấp điện phục vụ công tác các ngày 29; 30; 31/03/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện để công tác các ngày 08; 09; 12; 13; 14/3/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện để công tác các ngày 08; 09; 12; 13/02/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long th ông báo ngừng cấp điện để công tác các ngày 25; 26; 27; 28; 30/01/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện để công tác các ngày 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17/01/2017
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo thời gian dự kiến mất điện các ngày 04; 05; 07; 09 10/01/2018
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện để công tác ngày 02; 03; 04; 07; 08/11/2017
Điện lực thành phố Vĩnh Long thông báo ngừng cấp điện 26; 27; 29; 30; 31/10 và 01/11/2017
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>