Chi tiết hỏi đáp

Hỏi - Đáp

Câu hỏi:
Tôi đi chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đại diện cho người ủy quyền là người cao tuổi, khó khăn khi tham dự phiên tòa tranh chấp đất đai (đất ở Phường 5, TP Vĩnh Long), nhưng ra UBND phường 8 và UBND phường 3 đều hướng dẫn phải làm Hợp đồng ủy quyền và ra Công chứng hoặc UBND phường 5 chứng thực. Xin hỏi quy định tại văn bản nào buộc chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền phải ra công chứng hoặc địa phương nơi có đất tranh chấp để chứng thực? 18/03/2022
Trả lời:
Căn cứ vào khoản 2, điều 14, Thông tư 01/2020/TT-BTP, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trường hợp của ông không thuộc trường hợp chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền, mà chứng hợp đồng ủy quyền theo khoản 3 điều này. Tuy nhiên việc chứng thực hợp đồng ủy quyền không phụ thuộc vào nơi có đất hay nơi cư trú của người chứng thực theo khoản 5 điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch. ” Người yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thì các bên phải ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ” theo khoản 1 điều 20 Thông tư 01/2020/TT-BTP, ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.