Quy hoạch xây dựng thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sự dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Long.

Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Long. Kèm theo bản đồ quy hoạch

Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long / Kèm theo bảng đồ quy hoạch