Quy hoạch SỬ DỤNG ĐẤT thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Long

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sự dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Long.

Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vĩnh Long. Kèm theo bản đồ quy hoạch

Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long / Kèm theo bản đồ quy hoạch

Báo cáo tóm tắt Quy hooạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long / Kèm bản đồ quy hoạch / Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vĩnh Long/ Kèm theo toàn bộ tập tin

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long/ Kèm Quyết định 1762/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long/ Phụ lục 1/ Phụ lục 2

Bản đồ điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Bản đồ điều chỉnh bổ sung khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 - Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 2437/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long + Bản đồ

Quyết định 2829/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 30/12/2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long + Bản đồ + Danh sách chuyển mục đích

Kết quả thống kê đất đai năm 2021 của thành phố Vĩnh Long (Theo Quyết định 719/QĐ-BTNMT ngày 14/3/2023)