Quy hoạch kinh tế - xã hội TRÊN ĐỊA BÀN thành phố Vĩnh Long

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài nguyên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long

Tải tập tin đính kèm: Phê duyệt Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 (3 đề tài).doc