Thông tin liên hệ

 

Liên hệ Cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Long

 

Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Vĩnh Long
Số 79, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Địa thoại: 0270.3822143 - 0270. 3834953 - Fax: 0270 3834951

Email: vphdnd.tpvl@vinhlong.gov.vn