Tổng hợp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017

BẢNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2017

(Kèm theo Báo cáo số  241/BC-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long)

Số

       TT

Các chỉ tiêu

Nghị quyết

năm 2017

Thực hiện

năm 2017

So với NQ năm 2017

So cùng kỳ năm 2016

I

VỀ KINH TẾ

1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá (giá hiện hành) so với năm 2016 tăng %

9,5%

8.547 tỷ đồng

100,03%

Tăng 9,53%

2

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống (giá hiện hành) so với năm 2016 tăng %

10%

 

2.470 tỷ đồng

100,25%

Tăng 10,28%

3

Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010) so với năm 2016 tăng %

9%

4.192 tỷ đồng

100,36%

Tăng 9,32%

4

Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác so với năm 2016 tăng %

4%

122,1 triệu đồng/ha

101,01%

Tăng 5,26%

5

Tổng thu ngân sách Nhà nước

381,200 tỷ đồng

459,972 tỷ đồng

120,66%

Tăng 55,55%

6

Thu nhập bình quân đầu người

40,5 triệu

đồng/người

41,2 triệu đồng/người/năm

101,73%

Tăng 7,01%

7

Thu hút vốn đầu tư

3.000 tỷ đồng

3.300 tỷ đồng

110%

-

II

VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

8

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

bình ổn 0,8% - 1%

0,8%

Đạt

Đạt

9

Giải quyết việc làm

5.500 lao động

6.083 LĐ

110,55%

Tăng 0,4%

10

Tỷ lệ lao động xã hội có chuyên môn kỹ thuật

54,2%

54,28 %

Đạt

Đạt

11

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

0,3% theo

tiêu chí mới

0,41%

Đạt

Đạt

12

Đào tạo nghề

3.500 lao động

3.738 LĐ

106,28%

Tăng 0,55%

 

 

13

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung

+ Thành thị

+ Nông thôn

100%

 

99,7%

99%

100 %

 

99,7 %

99%

Đạt

 

Đạt

Đạt

-

-

-

14

Tỷ lệ hộ dân có điện sinh hoạt

100%

100%

Đạt

-

15

- Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1

99,9%

100

99,9%

100%

Đạt

Đạt

-

-

16

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

9,8%

9,51%

Đạt

-

17

Độ bao phủ BHYT toàn dân

92%

92,02%

Đạt

-

18

Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom

91%

91%

Đạt

-

19

Phấn đấu công nhận đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị

01 phường

-

không đạt

-

III

VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH

20

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

1,58% tổng số dân

Đạt

100%

 

21

Xây dựng lực lượng dự bị động viên

99,63 %

Đạt

100%

 

22

Tỷ lệ phá án

 

+ Án đặc biệt nghiêm trọng

 

+ Án rất nghiêm trọng

 

+ Án nghiêm trọng

 

+ Án ít nghiêm trọng

100% chỉ tiêu giao

 

90%

 

90%

 

70%

 

70%

- 108/124 vụ,

đạt 87.09%

- 05/05 vụ,

đạt 100%

- 11/ 11 vụ ,

đạt 100%

- 36/45 vụ

Đạt 80%

- 56/63 vụ

Đạt 88,89%

-

 

-

 

-

 

-

 

-

- giảm 1,05%

 

- tăng 04 vụ

(05/01)

- giảm 01 vụ

(11/12)

- giảm 05 vụ

(45/50)

-

23

- Tai nạn giao thông

 

+ Số vụ

 

 

+ Số người chết

 

 

+ Số người bị thương

75%

 

giảm 5%

 

 

 

giảm 5%

 

 

giảm 5%

-

 

- 49 vụ

(49/61 vụ)

 

 

- 30 người

(30/26)

 

 

- 22 người

(40/62 )

-

 

Đạt

 

 

Chưa

đạt

 

 

 

Đạt

-

 

- Giảm 12 vụ

=19,67%

 

 

- Tăng 04 người chết = 15,38%

 

 

- Giảm 22 người bị thương = 35,48%