giấy phép xây dựng

1. Cấp giấy phép xây dựng ông Nguyễn Minh Tấn, thửa 125, TBĐ 23, phường Tân Hội

2. Cấp giấy phép xây dựng ông Nguyễn Thành Tám, thửa 614, TBĐ 12, phường 3

3. Cấp giấy phép xây dựng ông Lưu Hoàng Cường, thửa 225, TBĐ 35, phường Tân Ngãi

4. Cấp giấy phép xây dựng ông Nguyễn Bảo Quốc, thửa 17, TBĐ 4, phường Trường An

5. Cấp giấy phép xây dựng bà Võ Thị Hồng Vân, thửa 26, TBĐ 41, phường 3

6. Cấp giấy phép xây dựng bà Nguyễn Thị Những, thửa 20,TBĐ 36, phường 3

7. Cấp giấy phép xây dựng bà Đỗ Thị Oanh, thửa 337, TBĐ 47, phường 9

8. Cấp giấy phép xây dựng bà Bạch Thị Ca, thửa 77, TBĐ 37, phường Trường An

9. Cấp giấy phép xây dựng bà Âu Thị Huyền, thửa 730.TBĐ 46, phường 9

10. Cấp giấy phép xây dựng ông Huỳnh Văn Sang. thửa 152, TBĐ 44, phường Tân Ngãi

11.Cấp giấy phép xây dựng ông Trương Thành Tân, thửa 219, TBĐ 25, phường Trường An

12. Cấp giấy phép xây dựng ông Trương Minh Chánh, thửa 226, TBĐ 24, phường Trường An 

13. Cấp giấy phép xây dựng ông Nguyễn Văn Quế, thửa 291, TBĐ 12, phường Tân Hòa

14. cấp phép xây dựng cho Trang Bá Phước và Hoàng Thị Nhật Lệ, thửa 63, TBĐ 26, phường 9

15. Cấp giấy phép xây dựng bà Trần Thị Tuệ Tánh, thửa 513, TBĐ 23, phường 8

16. Cấp giấy phép xây dựng bà Trần Thị Thúy Hồng, thửa 385, TBĐ 31, phường 9 

17. Cấp giấy phép xây dựng bà Lâm Thị Hồng, thửa 158, TBĐ 16, phường 1

18. Cấp giấy phep xây dựng cho Diệp Quốc Dũng, thửa 1133, TBĐ 20, phường 8