CÔNG KHAI NGÂN SÁCH UBND THÀNH PHỐ VĨNH LONG

STT Tiêu đề
1 Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Vĩnh Long năm 2017
2 Về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp Thành phố và số bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2018
3 Về việc quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2017
4 Về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Long năm 2018
5 Về việc công bố công khai dự toán thu chi - ngân sách thành phố năm 2019
6 Về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước Thành phố Vĩnh Long năm 2020
7 Danh mục các Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020
8 Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước thành phố Vĩnh Long năm 2019
9 Về việc công bố công khai Dự toán Ngân sách Nhà nườc quý III năm 2020 của Thành phố Vĩnh Long/ Kèm theo Phụ lục
10 Về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách thành phố và số bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2021/ Kèm theo phụ lục
11 Về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021
12 Về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách thành phố Vĩnh Long năm 2021/ Kèm theo phụ lục
13 Về việc công bố công khai thực hiện dự toán NSNN thành phố Vĩnh Long năm 2022/ Kèm theo phục lục