DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ


Các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020: 

         (Theo kế hoạch 20/KH-UBND ngày 27.6.2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long)