Chính sách ưu đãi đầu tư

  

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long ban hành quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 về thu hút vốn đầu tư trên địa bành thành phố Vĩnh Long.

(Đính kèm quyết định 2680/QĐ-UBND)