CMS Hiển thị Danh sách Tin Tức

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chưa có bài viết nào

văn bản cải cách hành chính

1. Hoạt động Cải cách hành chính năm 2022:

- KẾ HOẠCH:

+ Cải cách hành chính: Kế hoạch CCHC năm 2022/ Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2022/ Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 + Phụ lục

+ Kiểm soát TTHC: Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022/ Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022

+ Kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC và KSTTHC năm 2022

+ Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2022

+ Thi đua năm 2022: Kế hoạch phát động thi đua CCHC năm 2022/ Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số và an toàn thông tin năm 2022 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long

- BÁO CÁO:

+ Cải cách hành chính: Quí I/ 6 tháng đầu năm 2022/ Quí III/ Năm 2022

+ Báo cáo kiểm soát TTHC: Quí I/ 6 tháng đầu năm 2022/ Quí III/ Năm 2022

+ Kết quả kiểm tra văn bản QPPL và rà soát văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long năm 2022

+ Báo cáo khắc phục công tác kiểm tra Cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, Văn thư lưu trữ tại UBND thành phố Vĩnh Long

- CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

+ Khắc phục kết quả kiểm tra công tác CCHC tại các Phòng chuyên môn và UBND phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022

+ Chấn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ

+ Thực hiện một số nhiệm vụ Kiểm soát TTHC

+ Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và Văn thư lưu trữ