VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UỶ BAN NHÂN DÂN TP VĨNH LONG

Lãnh đạo Văn phòng
1.  Nguyễn Thị Kim Phượng - Chánh văn phòng
2. Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chánh văn phòng
3. Lê Thị Thu Thảo - Phó Chánh văn phòng
Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Danh sách chuyên viên nghiên cứu

1. Nguyễn Văn Hiền - Chuyên viên KT - Email: nvhien.tpvl@vinhlong.gov.vn

2. Trần Chí Cường - Chuyên viên KT - Email: tccuong.tpvl@vinhlong.gov.vn

3. Trương Hữu Hậu - Chuyên viên VHXH - Email: thhau.tpvl@vinhlong.gov.vn

4. Huỳnh Tấn Đồng - Ban tiếp công dân - Email: htdong.tpvl@vinhlong.gov.vn

5. Nguyễn Thanh Bình - Chuyên viên NC - Email: ntbinh.tpvl@vinhlong.gov.vn

6. Huỳnh Văn Dũng - Chuyên viên QTM - Email: hvdung.tpvl@vinhlong.gov.vn

7. Lê Quang Sĩ - Chuyên viên NC - Email:lqsi.tpvl@vinhlong.gov.vn

8. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Văn thư - Email:ntmdung.tpvl@vinhlong.gov.vn

9. Phạm Thị Hồng Phương - Văn Thư - Email:pthphuong.tpvl@vinhlong.gov.vn

10. Lê Thị Mỹ Cẩm - Văn thư - Email: ltmcam.tpvl@vinhlong.gov.vn

Địa chỉ liên hệ
- Số 79, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0270 3822143 - 3834952 - Fax: 0270 3834951
- E-mail: vphdnd.tpvl@vinhlong.gov.vn