VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - UỶ BAN NHÂN DÂN TP VĨNH LONG

Lãnh đạo Văn phòng
1.  Nguyễn Hữu Dũng- Chánh văn phòng
2. Phan Thế Truyền - Phó Chánh văn phòng
3. Lê Thị Thu Thảo - Phó Chánh văn phòng
4. Nguyễn Thanh Bình - Phó Chánh văn phòng
Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Danh sách chuyên viên nghiên cứu

1. Nguyễn Văn Hiền - Chuyên viên KT - Email: nvhien.tpvl@vinhlong.gov.vn

2. Trần Chí Cường - Chuyên viên KT - Email: tccuong.tpvl@vinhlong.gov.vn

3. Trần Thị Mỹ Duyên - Chuyên viên VHXH - Email: ttmduyen.tpvl@vinhlong.gov.vn

4. Nguyễn Huỳnh Duy Linh - Chuyên viên QTM - Email: nhdlinh.tpvl@vinhlong.gov.vn

5. Nguyễn Thị Kim Hồng - Chuyên viên NC - Email: ntkhong.tpvl@vinhlong.gov.vn

6. Huỳnh Tấn Đồng - Chuyên viên Ban tiếp công dân - Email: htdong.tpvl@vinhlong.gov.vn

7. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Văn thư - Email: ntmdung.tpvl@vinhlong.gov.vn

8. Lê Thị Mỹ Cẩm - Văn thư - Email: ltmcam.tpvl@vinhlong.gov.vn

9. Phạm Thị Hồng Phương - Chuyên viên NC - Email: pthphuong.tpvl@vinhlong.gov.vn

10. Lâm Thị Mỹ Huyền - Chuyên viên NC - Email: ltmhuyen.tpvl@vinhlong.gov.vn

11. Phạm Thanh Tuấn - Kế toán - Email: pttuan.tpvl@vinhlong.gov.vn

Địa chỉ liên hệ
- Số 79, Đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0270 3822143 - 3834952 - Fax: 0270 3834951
- E-mail: vphdnd.tpvl@vinhlong.gov.vn