ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Vĩnh Long do Hội Đồng Nhân Dân bầu, là cơ quan chấp hành của Hội Đồng Nhân Dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và Hội Đồng Nhân Dân Thành phố.

Ủy Ban Nhân Dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định khác của pháp luật và Pháp lệnh về những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân ở mỗi cấp.

Ủy Ban Nhân Dân Thành phố được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước cấp trên, quản lý địa phương theo Hiến pháp, Luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và những văn bản do cơ quan địa phương ban hành theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

- Bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo của Trung Ương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường Pháp chế Xã hội chủ nghĩa, phòng chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, viên chức Nhà nước trong bộ máy chính quyền địa phương. Xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, Ủy Ban Nhân Dân ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố
1. Đặng Văn Lượng - Chủ tịch
2. Hồ Vũ Nam - Phó Chủ tịch Thường trực
3. Đặng Minh Quân - Phó Chủ tịch
Địa chỉ liên hệ
- Số 79 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0270 3822143 - 0270 3834953 - Fax: 0270 3834951
- Email: vphdnd.tpvl@vinhlong.gov.vn