CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ VĨNH LONG

STT Tên đơn vị
1 Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long
2 Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Long
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vĩnh Long
4 Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Long
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long
6 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vĩnh Long
7 Phòng Y tế thành phố Vĩnh Long
8 Thanh tra thành phố Vĩnh Long
9 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Vĩnh Long
10 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long
11 Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long