HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương. 

 

Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố
1. Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch
2. Nguyễn Ngọc Thành - Phó chủ tịch
3. Đặng Văn Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Vĩnh Long
4. Nguyễn Thị Mộng Thùy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Vĩnh Long
5. Đoàn Văn Huệ - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Vĩnh Long  
 
Địa chỉ liên hệ
- Số 106 đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0270 3823639
- Email: hdnd.tpvl@vinhlong.gov.vn