Ngày 29/11/2018 14:59:08
TPVL Tổ chức đối thoại Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh năm 2018
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 1087/UBND-KTTH ngày 04/4/2018 Về việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho các Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và Công văn số 2056/SKHĐT-KT ngày 12/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long “V/v Tiếp tục tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn”.

Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh gặp gỡ, tiếp xúc với Lãnh đạo UBND thành phố Vĩnh Long và các ban, ngành có liên quan để nắm bắt, chia sẻ và có những giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho các Hộ kinh doanh thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định và giới thiệu các chính sách hỗ trợ, vận động các Hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Vĩnh Long thống nhất tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, vào lúc 14 giờ ngày 30/11/2018 tại Hội trường UBND thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ số 79 đường 30 tháng 4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long.

UBND thành phố Vĩnh Long giao ban, ngành có liên quan và UBND 11 phường, xã thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế: Chủ trì phối kết hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các phòng, ban thành phố có liên quan, chuẩn bị nội dung, chương trình, tham mưu UBND thành phố mời các ngành tỉnh, thành phố, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh tham dự cuộc gặp gỡ, đối thoại và phát hành thơ mời. Phối hợp với UBND phường, xã, Phòng Tài chính Kế hoạch mời các hộ kinh doanh, Tổ hợp tác có khả năng, nguyện vọng chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và hộ kinh doanh có vướng mắc về cơ chế chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần được tháo gỡ khó khăn. Theo dõi, tổng hợp các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh để trình UBND thành phố và các ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn cho các Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long theo quy định. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long quý 4 năm 2018, tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định.   

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND 11 phường, xã tổ chức thực hiện, chọn danh sách Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh có khả năng, đủ điều kiện lên doanh nghiệp, Tổ hợp tác có khả năng lên Hợp tác xã theo quy định để mời tham dự.

3. Văn phòng HĐND&UBND TPVL:

Thông báo thời gian, địa điểm, mục đích cuộc đối thoại trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Vĩnh Long để UBND 11 phường, xã, các cơ quan thông tin truyền thông triển khai thực hiện.

4. Đài Truyền thanh thành phố: Phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND 11 phường, xã thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh thành phố và phường, xã về thời gian, địa điểm, mục đích, yêu cầu và nội dung của đối thoại để các Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long biết để tham dự nếu có nhu cầu.

5. UBND 11 phường, xã: Thông báo rộng rãi đến tất cả các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn phường, xã về thời gian địa điểm và nội dung cuộc đối thoại, gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

* Giao các đơn vị Phòng Tài chính Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố, UBND 11 phường, xã gửi báo cáo tình hình thực hiện theo nhiệm vụ được giao nêu trên cho Phòng Kinh tế để tổng hợp chậm nhất đến ngày 30/11/2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND thành phố Vĩnh Long để kịp thời chỉ đạo.

 

Kiên Cường - VP HĐND&UBND TPVL (tin mới)

(Nguồn: Công văn số: 2435/UBND-KT ngày 13/11/2018

Các tin khác