Ngày 02/10/2018 14:54:40
Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XI, bất thường
Ngày 26/9/2018, Hội đồng Nhân dân TPVL khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 bất thường ban hành Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TPVL.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân TPVL đã xem xét tờ trình UBND và biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của TPVL đến năm 2020 là 1.836,6 ha; đất phi nông nghiệp là 2.944,9 ha; đất đô thị trên 5.200ha. Đất chưa sử dụng hiện nay còn 10,4 ha, đến năm 2020 TP không còn diện tích đất chưa sử dụng.


Ảnh: Ông Nguyễn Trung Kiên - CHủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long giải trình ý kiến chất vấn của Đại biểu tại kỳ họp.

Để thực hiện điều chỉnh quy hoạch này, TPVL có tổng số công trình, dự án trong quy hoạch giai đoạn 2016-2020 là 275 công trình, trong đó có 141 công trình chuyển tiếp, 134 công trình phát sinh; hủy bỏ 290 công trình, dự án. Đồng thời, TPVL đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp về đầu tư phát triển, chú trọng đầu tư phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hạ tầng, kêu gọi các tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cùng hợp tác xây dựng hạ tầng để phát triển các dự án; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất phi nông nghiệp; Lập kế hoạch sử dụng đất từng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.


Ảnh: Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng như nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội và hạ tầng đô thị để xây dựng TPVL đạt đô thị loại II theo Nghị quyết đề ra./.

Nguyễn Sơn

Các tin khác