Ngày 14/09/2017 16:00:42
Thực hiện chi trả lương cơ sở tăng thêm theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP
Ngày 22/8/2017, UBND thành phố Vĩnh Long ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chi trả lương cơ sở tăng thêm theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo hướng dẫn số 1029/HD-STC ngày 25/07/2017 của Sở Tài chính việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành trực thuộc thành phố Vĩnh Long và UBND 11 phường, xã tổ chức thực hiện chi trả tiền lương cơ sở tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.


Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính với mức lương cơ sở mới là 1.300.000đ/tháng kể từ ngày 01/9/2017 và truy lãnh phần chênh lệch mức lương cơ sở 90.000đ/tháng (giữa Nghị định số 47/2016/NĐ-CP và Nghị định số 47/2017/NĐ-CP) và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2017; 


Với nguồn kinh phí thực hiện là sử dụng các nguồn theo quy định tại điểm 3.1 và 3.2, khoản 3 theo Hướng dẫn số 1029/HD-STC ngày 25/07/2017 của Sở Tài chính. Đồng thời, UBND thành phố Vĩnh Long đã giao phòng Tài chính chủ trì phối kết hợp với Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

Kiên Cường - VP HĐND&UBND TPVL 

(Nguồn: Công văn số 1240/UBND-KT ngày 24/8/2017)

Các tin khác